איילונית

איילונית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 902 מקורות עבור איילונית. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

פסקי תוספות בבא מציעא פרק ה - איזהו נשך

 אם יאמר אם לא אעשה זאת אמכור לך קרקע זה ואפי' בשוויו: בא"ד:רכ מחילה בטעות לא הוי מחילה קנין בטעות חוזר (רש"י סבר דהוי מחילה וכן דעת הרא"ש ז"ל): ד"ה התם:רכא הלך בעלה למדינת הים ולוותה ואכלה ומיאנה אין לה מזונות וכן איילונית: ד"ה הממאנת. דף סז:רכב אלמנה לכהן גדול יש לה מזונות אחר מיתת בעלה ולא שנייה: בא"ד (ובד"ה ובלאות):רכג ואין לה בלאות שאינן קיימין נשבית ופדתה עצמה ושוב מיאנה אין לה פרקונה אבל [אכל] גוף הקרן פטור: (בא"ד) [ד"ה בלאות]:רכד המלוה על הקרקע ואוכל פירותיו באתרא דלא מסלקי ולוה סתם ואח"כ אמר המלוה

122

פסקי תוספות גיטין פרק ד - השולח

 קפא אין להרויח הרבה בתפילין (אינו מוכח כל כך להדיא בתוספות):קפב גרושתו שנישאת בטעות מותר להחזירה (וצ"ע בהמדיר):קפג על דעת רבים היינו שנים ולפי זה אין להתיר נדרים בזמן הזה. ד"ה רב נחמן: דף מוקפד ספק איילונית צריכה גט ולא ודאי איילונית: ד"ה המוציא: ע"בקפה הפקר לעובד כוכבים ולא לישראל הוי הפקר אי שקיל ישראל. ד"ה אדעתא: דף מזקפו תקון לפרוש מהחיוב על הפטור: ד"ה טבל: ע"בקפז בדאורייתא אין ברירה: ד"ה אי לאו: דף מחקפח אחין שחלקו אין להן דרך זה על זה דמוכר בעין רעה מוכר: בא"ד:קפט קנין פירות דאב לגבי

123

פסקי תוספות יבמות פרק א - חמש עשרה נשים

 פסקי תוספות יבמות פרק א - חמש עשרה נשיםא אשת אחיו מאמו בכרת ולא בערירי. כרת עד ס' שנה ומיתה אחר ס' וקודם זמנו כרת הוא וזרעו נכרתין ולריב"א דוקא בערירי: ד"ה אשת אחיו: דף בב איילונית הוי מקח טעות ואין צריכה גט אלא ספק איילונית. קטנה שלא קיבל עליו אחיו המת אפילו תהא איילונית היא מתיבמת. ד"ה או: ע"בג ואם ערוה היא צרתה מותרת. נתקדשה בטעות יוצאה בלא גט ובלא מיאון. ד"ה ואי:ד בת אשתו שנכנסה לחופה ולא נבעלה חייב על בתה ואין חייב על בת אנוסתו. ד"ה בתו: דף גה צרת סוטה מותרת לאחיו

124

פסקי ריא"ז מסכת גיטין פרק ד - השולח

 אסור להחזירה לעולם, ומתוך כך הוא גומר בלבו לגרשה בכל לב אפי' אם יימצא השם רע שקר, ואם החזירה אין מוציאין אותה מידו כמו שמבואר ביבמות בפרק שיני בהלכה הנטען234. נדר הוא לגרש את אשתו וגירשה מותר להחזירה235.ב. המוציא את אשתו מפני שהוא ירא שמא תמצא איילונית236, מודיעין אותו שהוא אסור להחזירה לעולם הואיל ואמר שבשביל ספק זה הוא מגרשה, שמא תנשא לאחר ותמצא שאינה איילונית ונמצא גט בטל ובניה ממזרין, לפיכך מייאשין אותו ממנה מעכשיו כדי שיגמור לגרשה בלי שום תנאי, והואיל והיא ספק איילונית יוצאה בלא כתובה שאם תמצא איילונית נמצא מקחו מקח טעות

125

פסקי ריא"ז מסכת יבמות פרק א - חמש עשרה נשים

 או שהית' קטנה היכולה למאן ומיאנה בו, או שהיו קידושיה קידושי טעות15 הואיל ואין הצרה צרת ערוה במיתת הבעל מתייבמת ליבם.ז. ואם היתה הערוה יכולה למאן עד שעת מיתת הבעל ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת, ואפי' מיאנה ביבם אחר מיתת הבעל16.ח. היתה הערוה איילונית אע"פ שהכיר בה17 שקידושיה קידושין גמורין צרתה מותרת ליבם.ט. בד"א שצרת ערוה אסורה כשהיתה נשואה לאחיו, אבל היתה ערותו נשואה לאחד מן השוק ולו אשה אחרת ומת אע"פ שהערוה אסורה לו צרתה מותרת לו18.י. הסוטה טומאה כתוב בה כעריות19 שנ'20 ונסתרה והיא נטמאה, וכן בעריות

126

פסקי ריא"ז מסכת יבמות פרק ב - כיצד

 שנאמר20 ולא ימחה שמו מישראל פרט לסריס ששמו מחוי. וכן האיילונית שנפלה לפני יבם פטורה מן החליצה ומן הייבום שנ'21 אשר תלד פרט לאילונית שאינה יולדת. וכל יבמה שהיא פטורה מן התורה מן החליצה ומן הייבום הרי היא כאשה שיש לה בנים שאסורה לייבם איסור ערוה21*, וצרת איילונית מותרת22.ט. ואי זו היא איילונית כל שנכנסה לשנת עשרים23 ולא הביאה שתי שערות ואפילו הביאה לאחר מכן הרי היא כאיילונית לכל דבריה, והוא שהביאה סימני איילונית. ואילו הן סימניה כל שאין לה דדים ומתקשה בשעת תשמיש ואין לה שיפולי מעיים כנשים וקולה עבה ואינה ניכרת בין

127

פסקי ריא"ז מסכת יבמות פרק ו - הבא על יבמתו

 כך בא לפטור יבמתו צריכה ממנו גט לביאתו וחליצה לזיקתו, ואם בעל לאחר שהגדיל הרי היא כאשתו לכל דבר ופוטרה בגט בלבד, כמו שמבואר בפרק יוצא דופן29, אבל לא ייבם הקטן לכתחלה ואפילו יבמה גדולה, וכן לא תתייבם הקטנה ואפילו ליבם גדול, קטן שמא ימצא סריס והקטנה שמא תמצא איילונית30 ונמצאו פוגעין בערוה כמבואר בקונט' הראייות בפרק אחרון בראיי' א'. אם עבר הגדול וייבם הקטנה קנאה קניין גמור משעה שראוייה לביאה ויכול לפוטרה בגט בלבד כמבואר בקונטרס הראייות31 וכן ביאר מז"ה בפ' בית שמאי32.יב. אע"פ שהיבם קונה היבמה בביאה, ואפילו אם בא עליה בעל כרחה

128

פסקי ריא"ז מסכת יבמות פרק י - האשה רבה

 בעלה והרי היא זקוקה ליבם, אף זו תצא מבעלה בגט ומיבמה בחליצה וקונסין אותה בכל הדברים שביארנו34 אלא שאין הולד שילדה מאותו שלשוק ממזר ודאי אלא ספק35, כמבואר בקונטרס הראייות בראיי' י"ב.טז. הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונשאת לשוק בחזקת שפטרתה צרתה36, ונמצאת זאת שנתייבמה איילונית שאין ייבומה ייבום ונמצאו נישואי צרתה בטעות והרי היא יבמה לשוק וקונסין אותה, כמו שביארנו37, כמבואר בקונטרס הראייות בראיי' ט'. וכן כל העריות שפוטרות צרותיהן כמו שביארנו, אם הלכו אותן הצרות ונשאו לשוק ונמצאו העריות איילונייות שקידושיהן קידושי טעות ואין הצרות צרות ערוה והרי הן זקוקות ליבמי' ונישואיהן נישואי

129

פסקי ריא"ז מסכת יבמות פרק יג - בית שמאי

 למאן, ואין חוששין שמא נשרו, שאף אם הביאה סימנין אין קידושיה אלא מדברי סופרים הואיל ולא בעל ולא החמירו מספק בקידושין שלדבריהם. בא עליה לאחר הזמן הזה חוששין שמא הביאה סימני' ונשרו ונעשו קידושיה [* קידושין] בבעילה זו ולפיכך מחמירין בה מספק ואינה יכולה למאן כמבואר בפרק יוצא דופן25. הוחזקה איילונית הרי היא כגדולה לכל דבריה אע"פ שלא הביאה שתי שערות ושוב אינה יכולה למאן26.יא. קטנה שלא מיאנה עד שהגדילה27 ובא אחר וקידשה קידושי תורה צריכה גט משיני, לפי שקידושי ראשון מדברי סופרים ואינן דוחין קידושי תורה. וכופין את השיני לגרש שלא יהא חוטא נשכר ונושא אותה

130

פסקי ריא"ז - הערות מסכת יבמות פרק א - חמש עשרה נשים

 דיוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו. וי"ל דלהכי נקט רבנו אף באופן שמקודם ייבם שמעון את אשתו ואח"כ נולד לוי, גם באופן זה יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, וכרבנן.12 כמבואר להלן ג, ב.13 בכיפ"א "מאחד", וכצ"ל.14 ל"מ מקורו.15 היינו איילונית, וכמש"פ רש"י, וראה פסקי רי"ד הערה 22.16 כמבואר לקמן יג, א.17 כרבא להלן יב, ב. ועי' טוש"ע וב"ח סי' קעג ס"ט.18 כמבואר במשנה לקמן יג, א. וטור ושו"ע שם ס"ב.19 להלן יא, א.20 במדבר ה, יג.21 ויקרא יח, כד.22 בכי"ש "ונטמאת".23 וכ"כ המרדכי בר"פ. ועי'

1234567891011121314151617181920