איילונית

איילונית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 902 מקורות עבור איילונית. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

רא"ש מסכת כתובות פרק יג

 אותו לעלות *ואם לאו יוציא ויתן כתובה היא אומרת לצאת והוא אומר שלא לצאת כופין אותה שלא לצאת ואם לאו תצא בלא כתובה הוא אומר לצאת והיא אומרת שלא לצאת כופין אותו שלא לצאת ואם לאו יוציא ויתן כתובה והא דקאמר תצא בלא כתובה כתב רבינו מאיר(נ) דדינה כדין איילונית שכתבתי לעיל (פי"א סי' כה):סימן יטיט מתני' נשא אשה בא"י וגרשה בא"י נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אשה בא"י וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות א"י נשא אשה בקפוטקיא וגירשה בא"י נותן לה ממעות א"י רבן שמעון בן גמליאל אומר נותן לה ממעות קפוטקיא*:גמ' הא גופא

92

רא"ש מסכת נדה פרק ה

 הסימנין הללו מחזקינן לה בוגרת להחמיר שאם קדשה עצמה בחיי אביה קדושיה קדושין וצריכה גט. ואם קדשה אביה לאחר צריכה גם הימנו גט עד שתביא כולן. וגם אין אביה מפר נדריה משהביא אחד מהן:מתני' בת כ' שנה שלא הביאה שתי שערות יביאו ראיה שהיא בת כ' שנה והיא איילונית לא חולצת ולא מתיבמת. בן כ' שנה שלא הביא שתי שערותיג(ו) יביאו ראיה שהוא בן כ' והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם אלו דברי ב"ה. ב"ש אומר זה וזה בני י"ח ר' אליעזר אומר הזכר כדברי ב"ה והנקבה כדברי ב"ש שהאשה ממהרת להביא לפני האיש:גמ' ורמינהו אחד

93

קיצור פסקי הרא"ש מסכת יבמות פרק א

 פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן [מן החליצה ומן היבום] עד סוף כל העולם בתו בת בתו בת בנו בת אשתו בת בתה בת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו אחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו וכלן שמתו או מאנו או נתגרשו או נמצאו איילונית צרותיהן מותרות:סימן בב. נדה שנפלה לפני יבם לא תתייבם בימי נדותה ואם בא עליה בנדתה קנאה אבל חולצת בימי נדותה:סימן גג. איילונית היא מקח טעות ואינה צריכה גט אפילו מדרבנן:סימן דד. היו לו שתי נשים וזינתה אחת בעדים ומת בלא בנים שתיהן פטורות

94

דברי חמודות מסכת נדה פרק א

 כתובה ולא יחזיר עולמית:(יז) ולא פירות. פירש"י שאוכל בעלה מנכסי מלוג שלה וכתבו התוס' שכן ג"כ אין לה דין פירות דהיינו פרקונה וכתבו עוד דאיירי בין הכיר בה ובין לא הכיר בה דבלא הכיר בה הוי מקח טעות ומחלה ליה דניחא לה דניפוק עלה שמא דאישות כדאמרינן גבי איילונית בפ' איזהו נשך ובהכיר בה נמי אין לה כלום כדאמר ביש מותרות בשניות לעריות שהיא מרגילתו משום דזרעה כשר ע"כ:(יח) ויוציא ולא יחזיר עולמית. וכתב בתשובת הר"ם שבסוף תשובת הרשב"א דרואה דם מחמת תשמיש אין לה תקנה לישאר עם בעלה אלא שתתגרש לאלתר ואסור להשהותה דחיישינן שמא יבא עליה

95

דברי חמודות מסכת נדה פרק ב

 פירש"י שבגוף חדר כי גוף שם מקום המיוחד לנשמות העתידים להיות נולדים כי רוח הרוחות שלפני שגזרתי להיות נולדים קודם יעטוף מעכב את הגאולה דקרא בגאולה כתיב כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקציף וגו' נשמות שאני עשיתי יעטוף ומסיפיה לרישיה מדריש ע"כ ויראה לי דלאו בדוקא נקטי תינוקות דה"ה איילונית או עקרה וזקנה דמאי שנא ועיין עוד מזה בפ' ד' אחין סימן ו' לענין תשמיש שלא כדרכה באשתו ונראה דנקט תינוקות דשכיחי טפי וכתב רבינו הרא"ש בתשובות כלל ל"ג סימן ג' בשאלת אשה שיש לה אוטם ברחם בענין שאין השמש דש כראוי לו ומתוך האוטם פעמים שהוא דש בחוץ

96

מעדני יום טוב מסכת בכורות פרק ג

 תשיעאה שלים ע"כ ולקמן יתבאר דבגמרא פליגי נמי ביולדת לט' למקוטעים:[ב] דחייש למיעוטא. פירש"י כדקתני לקמן קטן וקטנה בגמרא מייתי לה לברייתא קטן וקטנה לא חולצין ולא מיבמין דברי ר"מ וטעמא דאין חולצין איש כתיב בפ' ומקשינן אשה לאיש ואין מיבמין קטן שמא ימצא סריס וקטנה שמא תמצא איילונית ונמצאו פוגעים בערוה דכיון דאינם ראוין להוליד לא קרינן בהו והיה הבכור אשר תלד ופקעה מהן תורת יבום וקיימא באיסור ביבום באשת אח ואף על גב דרוב קטנים לא סריסים נינהו ורוב קטנות לא איילונית נינהו אלא דחייש למיעוטא:[ג] אבל רובא דתלי במעשה. פירש"י כגון עיבור הבהמה דתלי בהרבעה

97

מעדני יום טוב מסכת נדה פרק ה

 בפ' בנות כותים דף ל"ו וכ"כ ג"כ רבינו בס"פ דלקמן:[ו] יביאו ראיה. ובגמ' הגי' תביא ראיה וכן נראה שהיא גי' רש"י מדפי' בסיפא ולא הכא ברישא והתוס' כתבו אדהכא יביאו ראיה פי' קרובי האשה ואית גרס תביא היינו בעצמה ואי גרס יביא קאי אבעל שיביא ראיה שזהו היא איילונית והוו קידושי טעות אם רוצה לישא אחותה ע"כ וגי' הר"ן ג"כ יביאו ראיה ופי' קרוביה וכו':[ז] פי' דינם שוה לענין ביאתן. כמאמר בגדול כדאמרינן לעיל כך פירש"י ור"ל בגמרא דף מ"ה דתניא עשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול מה מאמר בגדול צריך גט למאמרו וחליצה לזיקתו אף ביאת בן

98

מעדני יום טוב מסכת נדה פרק ו

 וי"ל דאיצטריך לענין עונשים וקדושין ומילי טובא דרוב פעמים תחתון אתי ברישא כדאיתא בגמרא וא"כ אי חזינן עליון מסתמא כבר בא התחתון וגדולה היא וצריכה גט לקדושין וגם אסור באחותה. תוס':[ב] לא חולצת. דקטנה היא ר"מ לטעמיה דאמר קטן וקטנה לא חולצים ולא מייבמים דחייש למיעוטא ושמא תמצא איילונית או סריס ואין כאן מצות יבום. הר"ן:[ג] וחכ"א או חולצת או מתיבמת. אפילו היא קטנה מתיבמת לרבנן דר"מ דלא חיישי למיעוטא גבי ההיא דקטן וקטנה לא חולצין כו' אבל לחליצה בעינן שתהא גדולה כדאמרי' נמי הם יפה אמרת שאין חולצים איש כתיב בפרשה ומקשינן אשה לאיש ולית להו דר'

99

קרבן נתנאל מסכת גיטין פרק ד

 בר' יוסי דמביא מינה תניא כוותיה דלישנא בתרא לא מסיים דצריך לומר לו הב"ד הוי יודע ש"מ דלא חש לקלקולא כלל אפילו לחומרא: ה"ג. והיו לה בנים הימנו:סימן מט[פ] שתיקותיך יפה מדבוריך. וברב אלפס מסיים דאמרי' לה השתא הוא דברית. דס"ל לרב אלפס דודאי איילונית נמי יש לה רפואה אחת מאלף דאמרינן שרה אמנו איילונית היתה. ומשום דקשה ליה קושיות תוספות ואם היא שתקה אנן מי שתקינן ומש"ה כתב רב אלפס דגבי איילונית נמי אמרינן השתא הוא דברית כמו שתירץ רב פפא בפ' הבא על יבמתו דף ס"ה. וא"ת א"כ למה אמר רבי יהודה דלא יחזיר הא לא

100

קרבן נתנאל מסכת יבמות פרק א

 א] דשאני נדה שעומדת לטבול ולטהר. והא דלא מחלק רבינו גם בסברא זו דלא דמי נדה לאחות אשתו משום שהיו שואלין אף באשה שמקולקלת בוסתה ואינה עומדת לטהר ולזה כתב רבינו ג"כ ועוד דאף אם בא עליה בנדתה קנאה:סימן ג[ב] מפרש בתוספ'. ד"ה או שנמצאו איילונית ולפום ריהטא קשה שכל זה כתבו תוס' לרב אסי לקמן דף י"ב דצרת איילונית אסורה ומוקי מתני' בשלא הכיר בה וסד"א כיון שלא נמצאת איילונית בחיי הבעל דלמא אם היה קיים לא היה מקפיד קמשמע לן אפילו נמצאת איילונית לאחר מיתת הבעל. אבל לדידן דקיימא לן כרבא צרת איילונית מותרת אפילו הכיר

1234567891011121314151617181920