איגרת רב שרירא גאון כתיבת התלמוד

איגרת רב שרירא גאון כתיבת התלמוד

  

כתיבת התלמוד
נא. ותלמוד נמי דשאלתין עלוהי, אפילו ראשוני ראשונים אית להון תלמוד דהא אמרינן דאית להו הלכתא דגריסן להון, דאמרי' (סנהדרין מ, א) מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים. ואע"ג דלאו כלהו גרסי בפה אחד ולשון אחד, אבל הטעמים ידועים הם שהם שוין וכלהון חד, וכל חד וחד מתני לתלמידיה חבורים משונים זה מזה כל חד וחד כדאגמריה רביה, והלכותיהם וטעמיהם שוין אע"פ שגרסתם מחולק זה מזה.
נב. והוו עקרין דידהו, קלין וחמורים וגמטריות ופנים של מדרשות, ומנהון שלש עשרה מדות שהיה ר' ישמעאל דורש, ומנהון ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.