איגרת השמד

איגרת השמד

  

אמר משה בן הרב הדיין מימון הספרדי זכר צדיק לברכה:
שאול שאל איש מאנשי דורנו לאיש מאנשי החכמה לפי דבריו ממי שלא קרה עליהם ממה שקרה על רוב קהלות ישראל מזה השמד - המקום יבטלהו! - על ענין השמד הזה אשר יכריחוהו בו להודות לאותו איש בשליחות ושהוא נביא אמת, האם יודה האדם בזה בשביל שלא ימות ויטמעו בניו ובנותיו בגוים? או אם ימות ולא יעיד לו העדות ההיא אחר שהוא מחויב בתורת משה רבינו עליו השלום ועדות ההיא גם כן מביאה לעזוב המצות כולן? ויען הנשאל על זה דבר חלוש אין לו טעם, והוא סר הלשון והענין, סדר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.