אחא

אחא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8281 מקורות עבור אחא. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ג

 הרודף בנרדף פטור נרדף ברודף חייב שור שעלה על גבי חבירו ובא בעל תחתון ושמטו או ששמט את עצמו ונפל ומת פטור דחאו ונפל ומת חייב שור שהיה רועה ויצא שור אחר אחריו נמצא הרועה זה שמת אפי' זה מנוגח וזה מועד לנגיחה זה מנושך וזה מועד לנשיכה פטור ר' אחא או' גמל שהיה אוחר בין הגמלים ונמצא גמל מת שם חייב בידוע שזה המיתו יצאו שני שורים אחרים ספק שהן המיתוהו ספק ממקום אחר מת הרי אלו פטורין אם בידוע שהן המיתוהו הרי אילו משלמין בקטן ולא בגדול בתם ולא במועד הלכה זשני שוורין שהיו רועין ויצאו שני

2

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק יא

 ואם אמרו בשעת מיתה ינתנו לפלני שהן שלו יעשה מפורש כפירושו הלכה גהאומ' תנו מאתים דינר לבית הכנסת תנו ספר תורה לבית הכנסת ינתנו לבית הכנסת הרגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשתיהן יתנו לשניהן האומ' תנו מאתים דינר לעניים ינתנו לעניי אותה העיר ר' אחא אומ' לעניי כל ישראל האומר תנו שדה פלני לעניים לקט שכחה ופיאה לעניי אותה העיר לעניי עיר פלנית לקט שכחה ופיאה לעניי עיר אחרת הלכה דהבן שהיה אוכל משל אביו וכן העבד שהיה אוכל משל רבו קוצה ונותן פרוסה לבנו ובתו ולעבדו של אוהבו ואינו חושש משם גזילו של בעל הבית

3

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ג

 המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני ומתו צריך ליטול רשות מן היורשין אילו הן היורשין ר' אומ' כל שירשו ר' ליעזר בן יעקוב אומ' המלוה מעות את הכהן ואת הלוי בפני בית דין ומתו מפריש עליהן ברשות אותו שבט המלוה מעות את העני ומת ברשות כל עניים ר' אחא אומ' ברשות עניי ישראל המלוה את העני והעשיר אין מפרישין עליו שאין מפרישין על האבוד זכה עני במה שבידו המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני מפריש עליהן בשער הזול ואין שמטה משמטתו אם רצה לחזור לא יחזור אם נתיאשו מהן אין מפרישין עליהן שאין מפרישין על האבוד

4

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יד

 אריות אין מעידין עליו לתוך כבשן האש מעידין עליו נצלב אין מעידין עליו נתגייד מעידין עליו ר' שמעון בן לעזר אומ' יכול הוא ליכוות ולחיות נפל לבור שמלא נחשים ועקרבים מעידין עליו ר' יהודה בן בתירא אומ' חוששין שמא חבר הוא נפל ליורה של שמן ושל יין מעידין עליו ר' אחא אומ' של שמן מעידין עליו של יין אין מעידין עליו אלעזר בן מהבאי אומ' מעידין על השומא מת פל' אבד פלני נתרז פלני אין פלני בעולם אין ממנו כלום תנשא אשתו אין מעידין עליו הלכה הנפל למים בין שיש להן סוף בין שאין להן סוף אשתו אסורה דברי

5

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ו

 מעת לעת: הלכה יבאמר ר' יהודה מפני מה אמרו בשרץ עד שעת הכיבוד שאם לא בדק מטמא למפרע ומפני מה אמרו כתם עד שעת הכיבוס שכן דרך בנות ישראל בודקת כתמיהן בשעה שהן מכבסות ואם לא בדקה כתמה מטמא למפרע: הלכה יגר' אחא אומר תכבסנו אם דיהה מטמא למפרע אם אינו דיהה אינו מטמא למפרע רבי אומר אינו דומה כתם שלפני כיבוס ככתם שלאחר כיבוס שלפני הכיבוס מגליד שלאחר הכיבוס מקדיר: הלכה ידקרדום שנגנב בתוך הבית מטמא למפרע עד שיאמר בדקתי את המקום הזה וכן היה רבן שמעון בן גמליאל מטהר שאנו אומרים שמא השאילו לאחר ושכחה

6

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק טו

 או בשבת החמירה בעבודה יותר מבשבת שעבודה דוחה את השבת ואין שבת דוחה אותה והרי דברים קל וחומר ומה עבודה שדוחה את השבת ספק נפשות דוחה אותה שבת שעבודה דוחה אותה אינו דין שספק נפשות דוחה אותה הא למדת שספק נפשות דוחה את השבת הלכה יזר' אחא אמ' משם ר' עקיבא הרי הוא אומ' אם במחתרת ימצא הגנב וגו' בעל הבית מהו ודיי או ספק הוי או' ספק אם הורגין נפש להחיות נפש בספק דין הוא שידחו את השבת להחיות נפש בספק הא לא נתנו מצות לישראל אלא לחיות בהן שנ' אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וחי בהן

7

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק י

 ומעשר טבל ובמעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ובמעשר שיני והקדש שלא נפדו הלכה גהניצולות והרקבונית של תרומה אסורות העלו אבק מותרות הלכה דסובין של חדשות אסורות של ישנות מותרות עד מתי חדשות אסורות כל זמן שבני אדם רגילין לחבוט בין הגרנות ר' אחא או' שלשים יום תלתן של תרומה שחפה בה בת כהן ראשה אין בת ישראל רשיית לחוף אחריה אבל מעגנת שערה בשערה הלכה הקטניות של תרומה אין עושין אותן [טחינין] ר' שמעון מתיר בכרשנין הלכה וכמה יהא בתרומת מעשר של דמיי ויוליכנה לכהן אחד משמנה בשמינית במי דברים אמורים בשל דמיי אבל בשל ודיי

8

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ד

 אומר לא שמעתי, ומודה על האמת, וחלופיהן בגולם.מאי איריא בגולם ברישא, וליתני בחכם ברישא; ועוד, אמרו חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה, אידי דקבעי למיתני חכם אינו מדבר תני בגולם ברישא. ולתני גולם מדבר ברישא, תנא שבחא דחכימי קא מסדר, אבל לטיפשי איפכא.אמר ליה רב אחא לרבא, מנין לראשון ראשון ואחרון אחרון מן התורה, מנין, דרבנן הוא, ולטעמיך, דכולהו מנין, אמר ליה אנא אמינא להו: חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה, מחושי, דכתיב אתה דבר; ואינו נכנס לתוך דברי חבירו, דכתיב ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם את כל דברי י"י

9

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ו

 ובאבוד רשעים רנה; בזמן שהצדיקים מסתלקין מן העולם, רעה באה לעולם, שנאמר הצדיק אבד ואין איש שם על לב.אמר רבא, ולא תימא אינשי דידיה דידעין ליה לחוד, אלא כולי עלמא, דכתיב ואין איש שם על לב, וכתיב התם נשמה כל הארץ כי אין איש שם על לב.אמר רב אחא, אין הצדיקים נפטרין מן העולם, אלא בעון ביטול תורה, דכתיב וזאת התורה אשר שם משה.תנו רבנן מה ראה ישעיה לומר, הצדיק אבד ואין איש שם על לב, ללמדך שהצדיק נתפס בעון דורו, כדבר אוריין דאמר, בזמן שהצדיקים בדור, הצדיקים נתפסין על הדור, ואם אין הצדיקים בדור, תינוקות של

10

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יא

 סדרו של יום, תדע לך, ר' שמעון בן לקיש אמר בכל מקום אינו קורא על פה, וכאן הוא קורא על פה. ר' יוסי הוה מפקד לרב עולא, חזנא דכנישתא דבבלאי, כד היא חדא אורייתא, תהא גיילא אחורי פרוכתא, וכד אינון תרתי, תהא מוביל חדא ומייתי חדא. עד היכן, אמר ר' אחא כגון פרשת יהוידע הכהן. הלכה דהחזן שהיה קורא בתורה בשבת פחות משבע קריות, ושכח כסבור שקרא שבעה, יחזור ויקרא וימלא שבע קריות. ויפטיר שמיני, ובלבד שיהא כסדר עשרים ואחד פסוקים ליתן לכל קורא וקורא שלשה שלשה, ואם פחות יוסיף על הסדר הזה מפרשה אחרת, ואם היתה הפרשה של

1234567891011121314151617181920