אזכרות

אזכרות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 953 מקורות עבור אזכרות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג

 הלכה כדמקום שנהגו לומר ברכת אבלים שלש כולל את הראשונה בתחיית המתים וחותם בה מחיה המתים שניה בתנחומי אבלים וחותם בה מנחם עמו בעירו שלישית בגמילות חסדים ואינו חותם המפטיר בבית העולמים אינו חותם הלכה כהשמונה עשרה ברכות שאמרו חכמים כנגד שמנה עשרה אזכרות שבהבו לה' בני אלים כולל של מינים בשל פרושין ושל גרים בשל זקנים ושל דוד בבונה ירושלם אם אמר אלו לעצמן ואילו לעצמן יצא הלכה כועונין אמן אחר ישראל המברך ואין עונין אמן אחר כותי המברך עד שישמע את כל הברכה

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ג

 ליום השלישי אל תגשו אל אשה. תני זבין וזבות נדות ויולדות קורין בתורה ושונין מדרש והלכות והגדות ובעל קרי אסור בכולן ר' אבא בר אחא בשם ר' שונה הלכות ואינו שונה הגדות תני בשם ר' יוסי שונה הילכות רגיליות ובלבד שלא יציע את המשנה אית דבעי מימר ובלבד שלא יזכיר אזכרות ר' זעירא בעי קומוי ר' יסא לית ר' פשט בי עם ר' בין פירקיא בליליא א"ל אין ר' חייא בר אבא פשט עם ר' נחמיה בריה פירקיה בליליא בההיא צפרא הוה מר מה דאית ליה עבידא ייזיל ויעביד. מעשה באחד שעמד לקרות בתורה בנציבין כיון שהגיע להזכרה התחיל מגמגם

3

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ד

 לית הוא מינהון מכאן אמרו המתפלל ולא נענה צריך תענית א"ר מנא רמז לת"ח שאדם צריך לומר לרבו תשמע תפילתך אמר רבי סימון כנגד י"ח חוליות שבשדרה שבשעה שאדם עומד ומתפלל צריך לשוח בכולן מה טעם [שם לה י] כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך אמר רבי לוי כנגד י"ח אזכרות שכתוב [תהילים כט א] בהבו לה' בני אלים אמר רבי הונה אם יאמר לך אדם תשע עשרה אינון אמור לו של מינים כבר קבעו חכמים ביבנה התיב ר"א ב"ר יוסי קומי ר' יוסי והא כתיב [שם ג] אל הכבוד הרעים א"ל והתני כולל של מינים ושל פושעים במכניע זדים

4

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת חגיגה פרק ג

 ואפי' על דעתיה דר' מאיר אינו מטמא אלא לחם אחד בלבד תיפתר שניטמא בספק משקין פעם אחת הטבילו את המנורה אמרו צדוקים ראו פרושים מטבילין גלגל חמה תמן תנינן נכנסו ללישכת הכלים והוציאו משם תשעים וג' כלי כסף וכלי זהב ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן כנגד תשעים ושלש אזכרות שכתוב בפרשת חגי זכריה ומלאכי א"ר חונה חישבתים ואינן אלא שמונים ושלש כנגד שמונים ושלש חותמות שכתוב בעזרא שהיה כל א' ואחד מיחד שמו של הקב"ה וחותם אית דבעי מימר כיום מרובה [דף כב עמוד ב] של תמיד כנגד י"ג פרים וי"ד כבשים ואילים שנים ושעיר אחד ר' שילה

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תענית פרק ב

 מנא [דף ט עמוד ב] רמז לתלמיד חכם הוא שאדם צ"ל לרבו תישמע תפילתך. רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי כנגד שמונה עשרה חליות שבשזרה שבשעה שאדם עומד ומתפלל צריך לשוח בכולן מה טעמא [תהילים לה י] כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך. ר' לוי אמר כנגד שמונה עשר אזכרות שכתוב [שם כט א] בהבו לה' בני אלים. א"ר חונה אם יאמר לך אדם שבעה עשר הן אמור לו של מינים כבר קבעוה חכמים ביבנה התיב ר' לעזר בי ר' יוסי קומי ר' יוסי והא כתיב [שם ג] אל הכבוד הרעים א"ל והתני כולל של מינים ושל פושעים במכניע

6

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כ

 אמר כי שמעת לקול אשתך, נחש, ויאמר ה' אלהים אל הנחש, דג (יונה ב) ויאמר ה' לדג ויקא את יונה.ד כי עשית זאת, א"ר הושעיא בשביל זו, כל פעולה שלך לא בשביל זו, א"ר יהודה בר סימון בשם רבי הושעיא מתחלת הספר ועד כאן שבעים ואחד אזכרות מגיד שנידון בסנהדרין שלימה, רבי הושעיא דסכנין בשם רבי לוי אררו בצרעת, הלין סלעיא דביה, צרען אינון, אר"א ראית מימיך מאחר שאדם מכה את חבירו במקל הוא חוזר ומכה אותו ברצועה, כך ארור אתה מכל הבהמה כל שכן מכל חית השדה, תני בהמה גסה טהורה יולדת לתשעה חדשים, בהמה גסה טמאה יולדת

7

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מט

 למלחמה אני בא, אם לפיוס אני בא, אם לתפלה אני בא, רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן, זה שהוא עובר לפני התיבה אין אומרים לו בוא ועשה בוא קרב, בוא ועשה קרבן של ציבור, אלא בוא וקרב להתפלל, א"ר תנחומא למה התקינו ברכות חמש עשרה עד שומע תפלה, כנגד ט"ו אזכרות שבהבו לה' בני אלים עד ה' למבול ישב שהוא מכלה את הפורעניות מלבא לעולם, רב הונא בשם רבי אחא, האף תספה, אתה גודר את האף והאף לא יגדרך, א"ר יהושע בר נחמיה אף שאתה מביא לעולמך, אתה מכלה בו את הצדיקים ואת הרשעים, ולא דייך שאתה תולה הרשעים בשביל

8

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צח

 ידיו אמר יצחק נתפזרו זרעו ויצא לו דרך צפרניו, מידי אביר יעקב, ר' הונא בשם רב מתנה איקונין של אביו ראה וצינן דמו, רבי מנחמא בשם רבי אמי איקונין של אמו ראה וצינן דמו, משם רועה אבן ישראל, אבן ישראל ראה וצינן דמו, מי עשה כן, מאל אביך, מעל זו אזכרות שבבעל, רובצת תחת, זו בית שאן בבית השריי, ברכות שדים ורחם, רבי לולייאני בן טורין משם רבי יצחק בולד בהמה ברכו, אמרת צא וראה איזו הוא שדדיה במקום רחמה ואי אתה מוצא אלא בבהמה, ר' אבא בר זוטרא אמר בוא וראה עד היכן חיבב אבינו יעקב את רחל אפילו

9

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כ

 כי שמעת לקול אשתך, ונחש מנין ויאמר י"י אלהים אל הנחש, דג מנין ויאמר י"י לדג ויקא את יונה (יונה ב יא). אמר ר' הושעיא כל מה שעשיתה בשביל זו, כל פועלה שלך לא בשביל זו. ר' יהודה בר' סימון (אמר) בשם ר' הושעיא מתחילת הספר ועד כאן שבעים ואחת אזכרות, מגיד שנידון בסנהדרין שלימה.[ארור אתה וגו'] ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי איררו בצרעת, הלין סלעייה דביה צרען אינון. אמר ר' אלעזר ראית מימיך מאחר שאדם מכה את חבירו במקל חוזר ומכהו ברצועה כך ארור אתה מכל הבהמה לא כל שכן מכל חיית השדה אתמהא, תני בהמה גסה

10

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה צט

 רבי יצחק נתפזר זרעו ויצא לו דרך צפורניו.מידי אביר יעקב רבי הונא בשם רב מתנה איקונין של אביו ראה וצינן דמו, רבי מנחמא בשם רבי אמי איקונין של אמו ראה וצינן דמו משם רועה אבן ישראל, מי עשה כן מאל אביך.ברכת שמים מעל זו אזכרות שבבעל, ברכות תהום רובצת תחת זו בית שאן בבית השריי.ברכות שדים ורחם רבי לולייאני בן טורין משם רבי יצחק בולד בהמה ברכו, אמרת צא וראה אי זו היא שדדיה במקום רחמה, ואי אתה מוצא אלא בהמה, רבי אבא בר זוטרא אמ' בא וראה עד היכן חיבב אבינו יעקב את רחל, אפילו בשעה

1234567891011121314151617181920