אושפיזין

אושפיזין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 82 מקורות עבור אושפיזין. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לה

 י"ט) אין זה עירו ואין זה מקומו. אין מוכרין בה בתים אלא מן הקרקעות ולמעלה. ואין הבית צמיתות בה לאחר י"ב חודש. ואין לוקחין בה שכר מטות. רבי יהודה אומר אף לא שכר מטות מוצעות. לא היו לוקחים בה עורות קדשים. מה היו עושים מהם רשב"ג אומר נותנין אותם לבעלי אושפיזין. אכסניין היו שרויין מבפנים ובעלי אושפיזין מבחוץ. אכסניין מערימין ונוטלים כבשי מצרים שעורותיהן יפין בארבע ובחמש סלעים ובהם היו אנשי ירושלים משתכרין: כתוב אחד אומר באחד שבטיך (דברים י"ב י"ד). וכתוב אחד אומר מכל שבטיכם (שם שם ה'). באחד שבטיך זו שבט יהודה ובנימין. מכל שבטיכם זו ירושלים שכל

2

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 מנייהו וערבי נחל לא נפקי מנייהו איבא ולא טעמא ולא ריחא והא אוקימנא וכלא שפיר, ועל דא אתרוג [דף רכא עמוד א] בשמאלא לקביל לבא לולב בימינא כפת בכלא וקטיר בכלא דהא צדיק כפות הוא בכל סטרין וקטיר בכלא ודא הוא קשורא דמהימנותא, ובספרא דאגדתא שפיר קאמר דכל אלין אינון אושפיזין דזמינין עמא קדישא בהאי יומא דבעיין לאשכחא להו כיון דזמין לון ובהו בעי ב"נ למלכא בעותיה, זכאין אינון ישראל דידעין ארחוי דמלכא קדישא וידעין ארחוי דאורייתא למהך באורח קשוט למזכי בהו בעלמא דין ובעלמא דאתי, ביומא דא נפקי ישראל בסימנין רשימין מגו מלכא בגין דאינון נצחין דינא ומאי סימנין

3

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא

 מאי קא מיירי אלא זאת דא מזבח דאתמשח על ידא דאהרן דכתיב (שמות מ) ומשחת את מזבח העולה ואת כל כליו, ומשחת (ס"א זו משחת) בניו דהא מכלהו אתמשח ואתרבי ואתברכא ואתדכא, ת"ח בחג סובבים את המזבח זמנא חדא בכל יומא ושבעה זמנין לבתר, מאי קא מיירי, אלא למלכא דזמין אושפיזין ואתעסק בהו והוה ליה למלכא בת יחידאה אמרה ליה מארי מלכא בגין אושפיזין לא אשגחת עלי, א"ל חייך ברתי פרקטא חדא אסליק לך בכל יומא דשוי ככלהו [דף כד עמוד ב] כך בכל יומא ויומא דחג מקריבין ישראל לקבל אומין דעלמא, אמר מזבח למלכא קדישא לכלהו משתכחי מאנין וחולקין

4

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אמור

 שבעת ימים ולבתר ישבו בסכות בקדמיתא תשבו ולבתר ישבו, אלא קדמאה לאושפיזי, תניינא לבני עלמא, קדמאה לאושפיזי כי הא דרב המנונא סבא כד הוה עייל לסוכה הוה חדי וקאים על פתחא דסוכה מלגאו ואמר נזמן לאושפיזין מסדר (נ"א נסדר) פתורא וקאים על רגלוהי ומברך ואומר בסכות תשבו שבעת ימים, תיבו אושפיזין עלאין תיבו, תיבו אושפיזי מהימנותא תיבו, ארים (ס"א אסחי) ידוי וחדי ואמר זכאה חולקנא זכאה חולקהון דישראל דכתיב (דברים לב) כי חלק יי' עמו וגו' והוה יתיב, תניינא לבני עלמא, דמאן [דף קד עמוד א] דאית ליה חולקא בעמא ובארעא קדישא יתיב בצלא דמהימנותא לקבלא אושפיזין למחדי בהאי עלמא

5

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 האהבה, עם ישראל באבוהון שבשמים ולית מים רבים אלא כל אומין וממנן דלהון, אם יתן איש דאיהו סמאל כל מה דאית ליה בעלמא דין בגין [דף רנו עמוד ב] דישתתף באלין פקודין עם ישראל בוז יבוזו לו, וביום השמיני עצרת פר אחד איל אחד הא אוקמוה מארי מתניתין, למלכא דזמין אושפיזין לבתר דשלח לון אמר לאלין בני ביתא דיליה אנא ואתון נעביד סעודה קטנה, ומאי עצרת, כמד"א (שמואל א ט) זה יעצור בעמי ולית עצר אלא מלכות מסטרא דשכינתא עלאה עביד סעודתא רברבא ומסטרא דמלכותא סעודתא זעירא ונוהגין למעבד ישראל עמה חדוה ואתקריאת שמחת תורה ומעטרן לס"ת בכתר דיליה רמז

6

תיקוני זוהר תקונא שתיתאה

 הוא איהו שבת בחד וינפש בחד בשכינתא עלאה איהו שבת עלייהו ובשכינתא תתאה איהו וינפש עלייהו ויהיב לון נפשאן יתירן דאינון בתולות אחריה רעותיה דקא אתייאן עמה וכמה מלאכים ממנן ומשמשין דילהון קא אתייאן עמהון דאינון ע' דתליין מן זכור ושמור ודא איהו ויכל"ו כליל שבעין ותרין ואתקריאו אלין נפשות אושפיזין בגין דלא שרייאן בישראל אלא ביום השבת וכד נפיק שבת כלהו חזרין לאתרייהו ונשמתין דאינון מסטרא דשכינתא עלאה אתקריאו אפרוחין ונפשין מסטרא דשכינתא תתאה אקרון ביצים ודא איהו רזא דהפורס סכת שלום עלינו אימא עלאה דאיהי סכת שלום דמסכך עלייהו ושלום עמה דאתמר ביה הנני נותן לו את בריתי

7

תיקוני זוהר תקונא עשרין וארבע

 תבערו אש בכל מושבותיכם ואפילו בגופא ומאי ניהו גיהנם בגופא כבד דביה מרה דאיהו גיהנם סם המות סם דאל אחר חרבא דמלאך המות ועליה אתמר ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות וצריך דלא יתער עציבו וקטטה מסטרא דטחול אלא דתהא לב נטיר מכלהו דאיהו שבת שמור ומוחא זכור וצריך לקבלא אושפיזין דאינון מלאכין עולימן דנשמה יתירה דאיהי שכינתא עלאה ונפש יתירה דאיהי שכינתא תתאה ואושפיזין דנחתין עמה וצריך אתתא לתקנא שרגא בליל שבת לימינא ואתחשיב לה כאלו תקנה מנרתא בדרום ופתורא בצפון ועלייהו אתמר הרוצה להחכים ידרים הרוצה להעשיר יצפין ואינון שכינתא עלאה ותתאה שכינתא עלאה מנרתא לדרום צריכא לאתקנא

8

תיקוני זוהר תקונא שבעין

 וקודשא בריך הוא הוה נחית בכל משריין דיליה למשמע מלין מההוא ספרא ואבוי דרבי כרוספדאי הוה נחית ליה קודשא בריך הוא עמיה למשמע מלין דבריה רבי כרוספדאי ולילא דא ליל דשבועות הוה והכי הוה חדי קודשא בריך הוא באלין מלין כיומא דאתייהיבת אורייתא בטורא דסיני ליליא חדא אזדמן לן למהוי אושפיזין בבית אמיה דרבי כרוספדאי ותקינת לן פתורא ומנרתא והוה רבי כרוספדאי אתכנש לההוא עלמא אמרת אמיה רבנן והא לא הויתון שריין לפתורא דא בלא אורייתא מאי אשתני זמנא דא משאר זמנין אמינא לחברייא נפתח במילי דאורייתא דלא ייתי תקלה להאי עניא על ידנא דאם ידעת דברה איהו מת ייתי

9

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית

 חשוך גוון חוורא גוון ירוקא ביה סלקין ביה נחתין כלא תאיבין למיעל בגויה ולית רשותא לכולא הוא קדמא לבתריה (נ"א לבתרייתא) [לברייתא] דעלמא. עליה קאים חד שלטן דאגניז באלף עלמין. מניה אתבקעו כל גילופי עלמא. זכאה הוא דישרי בגויה. בתריה (אשתכחו) [נ"א אתתקנא] תרין אחין אחידאן דא בדא. חדא קביל אושפיזין והוא חיזו דחיין מאן דאכיל בפתוריה קאים תדירא. וחד הוא קביל אושפיזין ולא קביל הוא חיזו דחיין חיזו דמותא מאן דאכיל בפתוריה נפיל ומית לית ליה שיזבא לית דאחיד בידיה. בתרי' אשתכחו רחימין תאיבין למחמי תאיבין למקרב לון כלא משבחן לון. חד עויר הוה אזיל קריב לגבון לאבעא [פי'

10

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת יתרו

 איהי סיהרא מסטרא דחסד יפה. כלבנה ואיהי חמה מסטרא דגבורה ואיהי כוכב מסטרא דת"ת הה"ד דרך כוכב מיעקב ואיהי נוגה מסטרא דנצח ואיהי מאדים מסטרא דהוד דאתאדם בגבורה ואיהי שבת מסטרא דיסוד. שבתאי דמסטרא טבא איתמר ביה שבת אבל מסטרא אחרא שבתא"י. ובזמנא דהאי שליט על עלמא אסתלק שבת ואמרין אושפיזין דאינון נשמות יתירות אי שבת. ובג"ד עיינין חיוורין נטלין בסיהרא מסטרא דחסד אלין אינון מארי דחסדים טובים מזרעא דאברהם אלין עיינין מסתכלין באורח מישר כלפי ימינא האי ב"נ וותרן איהו בממוניה דממונא דנשמתא איהי אורייתא ושאר עותרא ממונא דגופא. האי ב"נ חוור איהו ככספא אריך קומה איהו. רשימו חוור

123456789