אורח מישור הלכות חגיגה פרק א

אורח מישור הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה ד
[ד] מי שלא הקריב ביו"ט ראשון עולת ראייתו ושלמי חגיגתו ה"ז מקריבן בשאר ימות הרגל. וכתב בלח"מ בתוס' פ"ק דחגיגה דף ו' ע"ב כתבו דאיתא בתוספתא שהשמחה יש לה תשלומין כל שבעה ולא בראיה ובחגיגה וכתבו דהברייתא בגמרא לא הזכירה משום דס"ל דבכולהו איכא תשלומין וכן נ"ל לשון המשנה מי שלא חג ביו"ט ראשון חוגג וכו' דמשמע דבחגיגה קאמר ותימה על התוספתא דצריך לדחוק דמתני' מיירי בשמחה דוקא אלא ודאי אין דבריהם עיקר ובכולהו יש תשלומין ואע"ג דלא הזכיר רבינו ז"ל אלא ראיה וחגיגה ה"ה לשמחה דיש לה תשלומין ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.