אור שמח הלכות חובל ומזיק פרק ג

אור שמח הלכות חובל ומזיק פרק ג

  


הלכה ט
[ט] וכזה משלם על כל מעשה ומעשה כו':
נ"ב, מהך עובדא דחנן בישא ריש פרק שור שנגח (ב"ק ל"ז ע"א), ואין לומר דתמן הוי אחר גמר דין, דהא בבבל הוי, ואין דנין זה בבבל, רק היה על ידי דתבע ליה למיעל לא"י, כמוש"כ בהלכות סנהדרין פרק ה', וכן בתוס' ריש סנהדרין (ג' ע"א ד"ה שלא) והוי קודם שעמד בדין, ומכ"מ חייב על כל הכאה, ופשוט: