אור שמח הלכות חגיגה פרק א

אור שמח הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] הראיה האמורה בתורה הוא שנראה פניו בעזרה כו', ומי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא עולה כו', אלא עובר על ל"ת כו':
מלשון זה הבין הטורי אבן (חגיגה ב' ע"א ד"ה לאתויי) בדעת רבינו שאין תשלומין אלא לראיית קרבן, אבל ראיית פנים אין תשלומין לראשון, ודוקא בראשון בעי להראות פנים בעזרה, ומזה רצה להשיג עליו הרבה. ובמחכ"ת נעלם ממנו לשון רבינו לקמן פ"ב ה"ו, מי שבא לעזרה בתוך ימי החג אינו חייב להביא עולה כו', שזה שנאמר לא יראו פני ריקם אינו אלא בעיקר הרגל בלבד, שהוא יום ראשון, או תשלומי ר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.