אור שמח הלכות זכיה ומתנה פרק ו

אור שמח הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה ט
[ט] וכן הכותב נכסיו לבניו בין זכרים בין נקבות בין בריא בין שכ"מ כו', אבדה כתובתה ואינה טורפת כו':
כתב ההמ"ג, אבל מש"כ כאן בין בריא היפך דבריו שבפי' המשנה (פאה פ"ג מ"ז), והדין הוא בעיא דלא איפשטא כו' (ב"ב קל"ב ע"ב) ובפה"מ סבר הרב לומר דהעמד שטר על חזקתו, ואינו נפסל אלא בראיה ברורה, וכאן הסכים לאמת, דאדרבא היא המוציאה, דשטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי לב"ה כו' עכ"ד המגיד, והגיד קשות, כי הלא הרב אומר כן, הוא הרב אלפסי ז"ל (שם ס' ע"א בדפי הרי"ף), וז"ל, הלכך מוקמינן כתובה אחזקה ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.