אור שמח הלכות דעות פרק א

אור שמח הלכות דעות פרק א

  


הלכה ו
[ו] וע"ד זו קראו כו', להודיע שהן דרכים כו'. נ"ב. נתבאר יפה במורה פרק נ"ד עיי"ש.