אור שמח הלכות גניבה פרק ט

אור שמח הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה ג
[ג] במגיד שלא כדברי מי שפירש. נ"ב, הוא הרמב"ן בפירוש התורה (שמות כ"א ט"ז) שחקר בזה, ומפשט המקרא דכתיב ונמצא בידו בתר ומכרו מורה שעל רשות לוקח קאי. ומש"כ ואעפ"י שפשט הברייתא מורה כן, יותר משמע כן מתוספתא ב"ק פ"ח (ה"א) או שמכרו ועומד בשוק, יעו"ש. אמנם לדעתי פירוש הקרא, דשאני דין דגונב נפש ומכרו מן כל שאר חייבי מיתות דעלמא, דבעלמא כיון שעשה תו אין לו תקנה, אבל כאן אף כי איכא סהדי דגנב ומכר מכל מקום כ"ז שלא העידו בב"ד והחזירו הנגנב לרשות עצמו או שהוציאו לחירות ואמר לו צא בכל מקום ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.