אור שמח הלכות גירושין פרק יב

אור שמח הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה ו
[ו] שנים אומרים נתגרשה וכו', אפילו הבעל עומד, והיא אומרת לא נתגרשה וכו', מפני שהעדים סומכים אותה וכו':
בסוגיין (כתובות כב, ב), מ"ט, מיתה אינה יכולה מכחשתו, גירושין יכולה מכחשתו, ומי חציפא כולי האי, והאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גרשתני נאמנת, חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה, הנ"מ היכא דליכא עדים דקא מסייע לה כו'. ולפלא, דאמרינן בירושלמי (יבמות) פרק ט"ו (ה"א) על הך דהאשה שאמרה מת בעלי נאמנת, כמה דאת אמר אם היו לה עדים שהיא אשת איש, והיא אומרת גרושה אני אינה נאמנת, כן אמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.