אור שמח הלכות גירושין פרק ט

אור שמח הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ב
[ב] כיצד האומר לאשתו כו' אלא לאחר שלשים יום, אינה מגורשת כו', ואם מת הבעל או אבד הגט וכו', אינה מגורשת:
עיין מגיד שכתב פשוט הוא שכל שאין הגט חל עד אותו הזמן צריך שיהא קיים בשעה שהוא חל כו', אבל בירושלמי (גיטין) פ"ז הלכה א' זרק לה את גיטה, ואמר לא יהא גט אלא למחר תפלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש. ונראה פירושו. משום דירושלמי סובר דכותבין אפילו בעודו קורדייקוס, אף על פי שקורדייקוס דמי לשוטה, ולא כתלמודין (שם ע, ב) דמחלק בינו לשוטה משום דסמיא בידן, ואפילו הכי כיון שזכתה בגט, ורק חל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.