אור שמח הלכות גזלה ואבדה פרק ג

אור שמח הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה ח
[ח] התוקף ספינה אם אינה עשויה לשכר כו':
כתב הרב המגיד, וסובר הרב דאם אינה עשויה למלאכה וכו', דהא גזלן הוי, וכן עיקר, ודברי הרב אף בשהשכר יותר על הפחת, בא להוציא מדברי רשב"א בחידושיו (ב"ק צ"ז ע"א ד"ה אמר רב פפא) שכתב דלא הוי גזלן כיון דלא נחית אדעתא דגזלנותא רק לשלם שכר, ותמה מאי אינו משלם רק פחת, הא מגלגלין עליו הכל, ורצה לאוקמי כשהפחת יותר על שכר, ואח"ז חילק דבמטלטלין אין מגלגלין הכל רק הפחת, כ"ז הוציא הרהמ"ג, ורק טעמו דגזלן הוא, כיון דלא קיימא לאגרא הוי גזלן במטלטלין, ומ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.