אור שמח הלכות ברכות פרק ז

אור שמח הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה ה
[ה] אלא אם כן היה אבל.
נ"ב. ילקוט משלי קפיטל יו"ד (יל"ש ח"ב תתקמז) על מקרא (משלי י, כב) ברכת ד' תעשיר.
הלכה יב
[יב] אלא בפתח הראוי למזוזה ובשעת כניסה.
בספרי פרשת דברים (ט"ו) ואתן אותם ראשים עליכם כו' (דברים א, טו) ראשיכם במו"מ, ראשיכם בכניסה ויציאה, נכנס ראשון ויוצא אחרון כו', שיהיו מכובדים עליכם, פירוש דכבוד הוא שהוא יותר מתעכב בבית, א"כ מכבדין שהוא יוצא אחרון, ועיין תוספתא מגילה פרק (ד') [ג'] (הלכה כ"ד) בכניסה ויציאה כו' ראשים עליכם, ומדברי רבינו נראה דאין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.