אור שמח הלכות ברכות פרק ו

אור שמח הלכות ברכות פרק ו

  


הלכה טו
[טו] בכסף משנה כתב הראב"ד כו', דאמרינן בפרק כו'.
נ"ב. אין מעמידין (ע"ז לז, ב) לענין ספק טומאה ברשות הרבים, כצ"ל.