אור שמח הלכות ברכות פרק ה

אור שמח הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה ב
[ב] שלשה שאכלו כאחת חייבין לברך ברכת הזימון קודם ברכת המזון.
בגמרא (ברכות מה, א) פליגי רב ור' יוחנן בשנים אם רצו לזמן אם רשות או לא, ת"ש שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן, ואין רשאין לחלק, שלשה אין, שנים לא, שאני התם דמקבע להו בחובה מעיקרא, ופירש"י (ד"ה שאני) ואי [אזיל הוא] מפקעת להו מחובה וקמו ברשות, וגדול המצוה ועושה כו', ולקמן (שם ע"ב) טעמא דקוראין לו הא לא קוראין לו לא, שאני התם דאקבעו להו בחובה כו', מורה דמשום הכי נשאר דיוק טעמא דקוראין לו, הא לא קוראין לו לא, ואין מזמנין, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.