אור שמח הלכות ברכות פרק ב

אור שמח הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה א
[א] בהגה"מ חולה שאכל ביוהכ"פ כו'.
נ"ב. כן הוא דעת ר' חננאל שבעירובין דף מ' ע"ב על הך וגם לרבות ר"ה ויוהכ"פ, לא, לברכה, פירש בברכת המזון, הרי דביוהכ"פ חולה מזכיר בבהמ"ז, וכהר"מ.
הלכה יד
[יד] מי שאכל ושכח ולא בירך אם נזכר קודם כו', וכן אם נעלם ממנו כו', שלא נתעכל כו'.
הנה ודאי דשלש ברכות דבר תורה, אבל מהא דפועלים כוללין ברכת הארץ ובונה ירושלים (ברכות טז, א) מוכח דמעין שלש הוי דבר תורה, ולא שלש ממש, אולם מדכתבו הפוסקים דאם אינו יודע לברך כל השלש לא יברך הזן לחו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.