אור שמח הלכות בכורות פרק ד

אור שמח הלכות בכורות פרק ד

  

הלכה יג
[יג] שמא דבר שאינו פוטר בבכורה כו':
בגמרא נדה (כ"ט ע"א) הגירסא לפנינו רוב היולדות מטנפות וזו הואיל ולא טינפה איתרע רובא, וטינוף אמרו במשנה (בכורות י"ט ע"ב - כ' ע"א) ובגמרא סימן ולד בבהמה דקה טינוף, ולעיל הלכה י' (וי"ג) [וי"ב], וצריך לומר דאם כי הלשון אחד הכוונה אחרת, ותוס' הביאו מזה לדוגמא בכ"מ ומהם ריש פרק בהמה המקשה (חולין ס"ח ע"א ד"ה אדם) וזה מוזר. עוד תימה, דא"כ הי"ל לבאר דאם שהתה זמן מה בחוץ ניחוש שמא טנפה קודם לידה וילדה, ולא איתרע רובא כמוש"כ בתוס' (נדה כ"ט ע"א ד"ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.