אור שמח הלכות בית הבחירה פרק ה

אור שמח הלכות בית הבחירה פרק ה

  

הלכה ה
[ה] ושער זה הוא הנקרא שער העליון:
נ"ב, מפורש בירושלמי פרק כיצד מעברין (עירובין פ"ה) ה"א, ויעוין לקמן הלכות כלי המקדש פ"ז ה"ו, וג' לפתיחת שער העליון כו', ויותם בנאו, מלכים ב' ק' ט"ו (ל"ה) ובו היו מטהרים מצורעים, יעוין פסחים (דף פ"ה ע"ב):
הלכה ז
[ז] וארבע לשכות כו', ולא היו מקורות:
תוספתא ריש יומא (פ"א ה"ג). כל הלשכות שבמקדש רשות היחיד לשבת ורה"ר לטומאה, חוץ מלשכת היין ושמן, שיש להם פתחים זו כנגד זו, ר' יהודה אומר כל לשכה שבמקדש שיש לה שני פתחים זה כנגד זה כגו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.