אור שמח הלכות ביכורים פרק ד

אור שמח הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה א
[א] כל המביא בכורים טעון כו', ותנופה:
שגם האשה והטומטום ואנדרוגינוס קרבנן וכן בכורים שלהן טעון תנופה, רק בכהן לבד, לא בבעלים, דאין האשה מניפה, וכמו שמפורש במשנתינו פרק כל המנחות באות מצה (מנחות ס"א ע"א) והבכורים כדברי ראב"י, אחד אנשים ואחד נשים, בישראל לא באחרים, ומפרש הגמ' דקרבנן טעון תנופה, אבל אין הן מניפות, יעוין בפהמ"ש (שם פ"ה מ"ו), ולהלן במעשה"ק פ"ט הט"ז, ולעולם אין אשה מניפה, פירוש אף בבכורים, ולא מיבעי לראב"י דיליף מולקח הטנא מידיך, דיליף משלמים, ודאי דאין מניפות, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.