אור שמח הלכות ביכורים פרק ג

אור שמח הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה א
[א] הבכורים נותנין אותן לאנשי משמר, והם מחלקים אותן ביניהן כקדשי המקדש:
במשנה (בכורים פ"ג מי"ב) פליג ר' יהודה, וסבר דנותנין לחבר בטובה, ובירושלמי פ"ק (שם) דאשירה שביטלה עצים למערכה אינו מביא, למצוה מביא, ובכורים לר' יהודה הוא מביא ולרבנן אינו מביא, דהוי כקדשי מקדש, וזה שכתב רבינו לעיל פ"ב הי"ו, וכהירושלמי. ונראה לי דר"י לטעמו דסבר במכות פ"ג (י"ח ע"ב) והנחתו זו תנופה, ובהנחה לא תנא ביה קרא, רק קריאה מעכב בהיתר אכילתן, ולכן סבר דהוי כקדשי הגבול, אבל אנן דקיי"ל (שם) דהנחה ע"ג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.