אור שמח הלכות ביאת המקדש פרק ב

אור שמח הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ח
[ח] ואעפ"י שכהן גדול עובד אונן אסור לאכול בקדשים, שנאמר ואכלתי חטאת היום כו':
הנה פליגי ר' יהודה ורבנן (זבחים ק' ע"ב) אם אנינות לילה הוי דבר תורה או לא, דר"י סובר הן היום, אני ביום אסור ולילה מותר, ולדורות בין ביום בין בלילה אסור, ומפרש אחרי זה (שם ק"א ע"א) דאמר שמא לא שמעת אלא בלילה, דאי ביום קו"ח ממעשר הקל, ומה מעשר הקל אמרה תורה לא אכלתי באוני כו', והדברים מפליאים, דלר"י גם בלילה אסור אונן מן התורה, ועמדו ע"ז בתוס' (שם ד"ה דאי). והנראה דבאמת הא דאנינות לילה פליגי אם הוי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.