אור שמח הלכות אישות פרק כג

אור שמח הלכות אישות פרק כג

  

הלכה ח
[ח] הבעל שהוציא הוצאות על נכסי מלוג, בין שהוציא מעט ואכל פירות הרבה כו', ואפילו אכל גרוגרת אחת כו', מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל:
טעמא דמלתא, כיון שהוציא אדעתא דידה, ונהנה בשביל זכות פירותיו, כ"ז שוה ליה, ומה שהוציא הפסיד בשביל שאכל, ובעי עיונא אם אכל כדין פועל, שאוכל בדבר שעושה בשעת גמר מלאכתו, דאפילו גברא אחרינא אכיל, ומשל שמים הוא אוכל, כדמסיק בפרק הפועלים (ב"מ צג, א), מי אמרינן מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל, או לא, ורבותינו לא פירשו דבר. ולדעתי היה נראה לפרש בזה דברי הג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.