אור שמח הלכות אישות פרק יא

אור שמח הלכות אישות פרק יא

  

הלכה ד
[ד] ואם כנס החרשת ונתפקחה יש לה כתובה:
הרב המגיד כתב שזה ברוצה לקיימה אחר שנתפקחה, ולמד זה מחרש ושוטה שנשאו נשים וכו' (יבמות קיג, א) ששם דוקא ברוצה לקיימן, וה"ה כאן, וזה קיצור מופלג בדברי רבינו, ולהלן בפרק כ"ב (ה"ד) כתב רבינו, אבל הפקח שנשא חרשת אם מתה לא יירשנה (והחרשת) [והחרש] שנשא פקחת כו' יירשנה, וכתב הראב"ד שלמד זה רבינו מדין כתובה, כמו דחרשת אין לה כתובה מן הפקח כן אינו יורשה, וא"כ אף בחרש שנשא פקחת שאין לה כתובה ממנו אינו יורשה יעו"ש, ובהלכות נחלות כתב רבינו שאין הפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.