אור שמח הלכות איסורי מזבח פרק ו

אור שמח הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

הלכה ג
[ג] המקדיש יין פסול או סולת כו' הרי הדבר ספק וכו', לפיכך אינו לוקה, ומכין אותו מכת מררות:
בגמרא מנחות (דף פ"ז ע"א) בעי ר' יוחנן הקדיש מהו שילקה משום בעל מום כו', ולפלא אמאי לא בעי על סולת ושמן הקודמין במשנה, כדבעו אמוראי בבלאי לעיל (פ"ב ע"ב - פ"ו ע"א) וצריך טעם. ונראה דילפינן דמנחות יהיו תמימים מקראי דתמימים יהיו לכם ומנחתם (במדבר כח, יח - יט), והמה תרי קראי, רק סמוכים להדדי, אבל תמימים יהיו לכם ונסכיהם הוא כן בפסוק (שם לא), ובזה נחלקו הבבלי עם הירושלמי, דבפ"ק דיבמות (ד' ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.