אור שמח הלכות איסורי ביאה פרק יח

אור שמח הלכות איסורי ביאה פרק יח

  

הלכה א
[א] או שנבעלה לחלל, אף על פי שהיא מותרת להנשא לו:
ביאר רבינו דלא נעשית חללה רק זונה, וכפל דבריו להלן בהלכה ה', שזונה אף מביאת היתר נקראת זונה, ופירש דבריו באורך בפירושו למשנה בקדושין (פ"ד מ"ו) שם ביאר דהלכה קבועה אצלו דאין חללה אלא מאיסורי כהונה לבד, ובביאת זנות לא נעשית זונה, ועל כרחין דחלל עושה אותה זונה יעו"ש. ולפ"ז צ"ל הא דאמרו בריש פרק יש מותרות (יבמות פ"ד ע"א) חלל שנשא כשירה, דוקא נשא דשויא חללה כו', לא דייק בלשונו, דזונה היא ולא חללה. ונראה להביא ראיה לדברי רבינו מה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.