אור שמח הלכות איסורי ביאה פרק יב

אור שמח הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

הלכה י
[י] אבל ישראל הבא על עו"ג כו' ה"ז כו', מפני שבא לישראל תקלה על ידה כו':
הנה על שיטת רבינו דהלכה כפי לישנא קמא דרבא (יבמות עו, א) דבגיותן אית להו חתנות, קשה לי בשמועה דגר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד (כתובות יא, א) [בימים הקדמונים] דמקשו אביי ורבא על הא דאמרו הגדילו יכולין למחות מכתובה וקנס דיהבינן להו, דאזלה ואכלה בגיותה, ואיך לא מקשו הא אם ימחו הלא אשתכח דגוים הן, והבא עליהן עובר בלאו דלא תתחתן בם, ואיך לא חיישי ללאו הכתוב בתורה, אם לא דנדחוק לומר דכשהן תחת בעליהן ודאי לא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.