אור שמח הלכות איסורי ביאה פרק ד

אור שמח הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה ח
[ח] היתה חולה או שהיה מקום הטבילה רחוק וכו', הרי זה טובלת ביום השמיני וכו':
רבנן בתוספות (עיין נדה סז, ב תוד"ה משום) העידו בשם ר"ת שגער על מי שהתיר לאשה שחל שמיני שלה בשבת לחוף בערב שבת ולטבול בשבת ביום, דתרי קולי לא מקילינן בטבילה, יעו"ש, והמה כדברי נביאות, שזה בשני דברים, זה קולא בחפיפה, וזה קולא בטבילה, ומה תלי זה להדדי, וכן מצאנו כיו"ב בסוף פרק האשה שנפלו (כתובות פב, א) לא אשכחן לתנא דמחמיר תרי חומרי בכתובה, זה דמשום כל חדא לא הוה ליה למיגבי בהא עובדא, אבל כאן זו בחפיפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.