אור שמח הלכות אבל פרק ו

אור שמח הלכות אבל פרק ו

  

הלכה ה
[ה] בנשואין כיצד אסור לישא אשה כל שלשים יום, ומותר לארשה:
בפרק החולץ (יבמות מ"ג ע"ב) פלפול גדול בגמרא על דברי ר"י (שם מ"א ע"ב) דאסר כל שלשים יום מפני האיבול, ופריך קו"ח מהא שאסור לכבס בשבוע שחל בו ט"ב, ואפ"ה מותר לארס, ומשני בקודם דקודם, אבל לארוס בשבוע שחל ט"ב אסור, ופריך ק"ו ממשא ומתן, ומסיק רב אשי שאני אבילות חדשה מאבילות ישנה, ושאני אבילות דרבים מאבילות דיחיד, ופרש"י דאבילות ישנה קילא, וכן אבילות דרבים, וא"כ עדן לא תירצו הקו"ח, ועיין בתוספות שם (ד"ה שאני) בשם ר"ת, והנ" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.