אור יקרות הלכות זכיה ומתנה פרק ג

אור יקרות הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה י
[י] לשון הרב המגיד ויש לדקדק בע"מ שתחזירהו ולא אמר לי וכו' עכ"ל. הרב כמהורר"א רוזאניש זלה"ה כתב סביב לזה ז"ל ולי נראה ברור דע"מ שתחזירהו היינו כמו שהוא בחיים ובהקדש שאני דחי הוא כמו שהיה אבל מת לאו בהכי התנה עכ"ל. ולי צ"ע דדברי הירושלמי פ"א מפאה נראה סותר לזה דהכי איתא התם קצר שבולת אחת ונשרפה מהו שיהא צריך לקצור פעם שנייה נשמעינה מן הדא קצר חציה והקדיש חציה וכו' והקדש לאו כשרוף הוא הדא אמרה קצר שבולת הראשונה ונשרפה אינו צריך לקצור פעם שנייה ע"כ הא קמן דמדמי שרוף להקדש דוק אח"כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.