אור יקרות הלכות גירושין פרק יא

אור יקרות הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה כא
[כא] וכן יפת תואר וכו'. כתב הרב המגיד ולפי מה שכתבתי למעלה וכו'. וקשה דהא התשעים יום דהבחנה דיפת תואר הם אחר ביאה ראשונה כמ"ש הוא ז"ל וכמ"ש רבינו פ"ח מהלכות מלכים והיינו כדי להבחין בין זרעו הראשון דההוא נמי לא הוי קדוש כמ"ש מרן ז"ל שם וכן נראה מדברי רבינו ז"ל שאחר שכתב דיפת תואר הוי בין בתולה בין בעולה בין א"א וכו' כתב דין דתשעים בסתם נראה דקאי לכל הנזכר למעלה והנראה דטעם הרה"מ לומר דאף בביאתו הראשונה שהיתה בגיותה קודם שנשאה דין מזנה יש לה וכבר כתב רבינו דמזנה אין צריכה הבחנה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.