אור יקרות הלכות גזלה ואבדה פרק יא

אור יקרות הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  


הלכה יח
[יח] לשון הרב המגיד ומ"ש שבשעת שמקיים וכו' דתיפוק ליה דבעידנא וכו'. (א"ה עיין מ"ש בזה הרב המחבר ז"ל בחידושיו למסכת פסחים דף נ"ט).