אור יקרות הלכות ביכורים פרק ד

אור יקרות הלכות ביכורים פרק ד

  


הלכה ז
[ז] המוכר שדהו וכו' שעדיין לא סמכה דעתו וכו'. (א"ה עיין מ"ש על זה הרב המחבר ז"ל לקמן בהל' שמיטה ויובל ובפ"ב מהל' שאלה ופקדון).