אור יקרות הלכות ביאת המקדש פרק ב

אור יקרות הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה יב
[יב] כ"מ בד"ה טמא שרץ וכו' וכתבו התוס' קשה לר"י טמא איך משלח קרבנותיו והא בעי סמיכה וכו' ותירצו דהכא מיירי בעופות וכו' ובפ' מי שהיה טמא סבר רב נחמן כמ"ד שוחטין וזורקין על טמא שרץ עכ"ל. מדהביא מרן דברי התוס' הללו נראה דר"ל דגם לרבינו צ"ל כן מכח קושיא זו ונראה לענ"ד דאין צורך דהרי התוס' כתבו עוד בתוך קושיתם ז"ל ואפי' למ"ד ביאה במקצת לאו שמה ביאה ליכא למימר אפשר דמעייל ידיה וסמיך דהא אמרינן וכו' כל הסומך ראשו ורובו מכניס מאי טעמא כל כחו בעינן וכו' יעו"ש והשתא לרבינו דפסק כמ"ד ביא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.