אור יקרות הלכות אבל פרק יא

אור יקרות הלכות אבל פרק יא

  

הלכה ג
[ג] חנוכה ופורים מותר לספוד לפניהם ולאחריהם. וכתב מרן בכ"מ ואפילו דאיפסיקא כר' יוסי דלפניהם אסור לא עדיף וכו' עכ"ל. וכתב הרב בעל מקראי קדש דף ק"מ דמדברי רבינו איכא למידק איפכא מדלא התיר רק הספד מכלל דתענית אסור והיינו טעמא דס"ל דכי אמרינן חנוכה ופורים לא בטלו אף לפניהם לא בטלו ודברי מרן מרפסן איגרי וצ"ע עכ"ל. ותמהני דהא רבינו בפ"ב מהלכות מגילה הל' י"ג כתב ז"ל ב' ימים האלו שהם י"ד וט"ו אסורים וכו' אנשי כפרים שהקדימו וקראו בשני או בחמישי הסמוך לפורים מותרים בהספד ותענית ביום קריא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.