אור הישר הלכות טומאת מת פרק א

אור הישר הלכות טומאת מת פרק א

  

הלכה ב
[ב] טומאת משא מפי השמועה וק"ו הדברים וכו'. וכתב בכ"מ ואפשר לומר שמשם למדו שאין עונשין מן הדין וכו', עי' במל"מ מה שהקשה על דבריו, ולענ"ד נראה עוד להקשות האם היה צריך להמתין בילפותא דאין עונשין מן הדין עד הכתוב הנוגע במת לכל נפש אדם דכתיב בפרשת חקת הלא כבר ילפינן במכילתא משפטים מתרי קראי חד מכי יפתח וכי יכרה וחד מטבחו או מכרו, מאי אמרת דהתם הוא רק בממון משו"ה איצטריך קרא אחרינא לטומאה, א"כ קשה מדוע הביא הכ"מ לבסוף דברי התוס' ריש ב"ק לענין עונשין מן הדין הלא התם לממון נשנו, ועי' ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.