אור הישר הלכות חגיגה פרק א

אור הישר הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] הראייה וכו' ויביא עמו קרבן עולה בין מן העוף וכו'. עי' מל"מ פ"ג ה"י מהל' אבל ובלשונות הרמב"ם [שו"ת רדב"ז] סי' פ'.
ומי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא עולה לא דיו שלא עשה מצות עשה אלא עובר על לא תעשה שנאמר לא יראו פני ריקם. עי' טורי אבן חגיגה דף ב' ע"א.
ונשים חייבות במצוה זו. עי' בס' עמק הלכה חלק או"ח סי' קמ"ו ועיין עוד בלח"מ מעשה הקרבנות פי"ד הי"ד.

הלכה ג
[ג] בעת שיעלה אדם לירושלים לחוג אם היו בידו קרבנות הראייה יביאם או יעלה עמו כסף לקנות בו הקרבן וא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.