אור הישר הלכות זכיה ומתנה פרק ח

אור הישר הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  

הלכה ב
[ב] שדברי שכמ"ר ככתובין וכמסורין הן וכו'. עי' מל"מ ובאור שמח לקמן פ"י ה"ב.

הלכה ד
[ד] ואין שכמ"ר צריך לאמר אתם עדי אלא כל השומע את דבריו ה"ז עד שאין אדם משטה בשעת מיתה. עי' אור שמח פ"ז ה"א מהל' טוען ועי' עוד לקמן פ"ט ה"ט ובמ"מ שם.

הלכה ו
[ו] אמר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ואם נקבה מאתים וכו' ילדה טומטום ואנדרוגינוס נוטל כפחות שבשניהם. עי' בתשובת חיים שאל ח"ב סי' נ' ובלח"מ הל' נחלות פ"ה ה"א ובסוף פט"ו ממעשה הקרבנות.

הלכה ח
[ח] מתנת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.