אור הישר הלכות זכיה ומתנה פרק ו

אור הישר הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה א
[א] לעולם אומדין דעת הנותן אם היו הדברים מראין סוף דעתו עושין ע"פ האומד אע"פ שלא פירש וכו'. עי' בתשובת חיים שאל ח"א סי' ס"ג ובתשובת דברי ריבות סי' קכ"ט ובסימנים ר"ז ורנ"ג ותכ"ז ובמהר"ם לובלין סי' ק"ח.

הלכה ט
[ט] וכן הכותב נכסיו לבניו וכו' וכתב לאשתו עמהן קרקע כל שהוא הואיל ועשה אותה שותף בין הבנים ולא מחתה אבדה כתובתה וכו'. עי' נחל יצחק קונטרס ביאור ספק תקנה דף כ"ד ע"ב ועי' עוד בכ"מ הל' אישות פי"ח הי"ח.

הלכה יב
[יב] הרוצה להנשא וכתבה כל נכסיה וכו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.