אור הישר הלכות גניבה פרק ט

אור הישר הלכות גניבה פרק ט

  


הלכה ב
[ב] אין הגנב חייב מיתת חנק עד שיגנוב את הישראל ויכניסנו לרשותו וישתמש בו וימכרנו לאחרים שנאמר והתעמר בו ומכרו. עי' בתשובות ר' בצלאל אשכנזי סי' ל"ט.

הלכה ג
[ג] גנבו והוא ישן ונשתמש בו כשהוא ישן ומכרו ועדיין הוא ישן ה"ז פטור. עי' תורת חיים לסנהדרין דף פ"ה ד"ה גנבו ומכרו.

הלכה יג
[יג] כל גנב שיש לו דמים אם נפל עליו גל בשבת מפקחים עליו ואם שבר כלים בביאתו חייב בתשלומין וכו'. עי' לקמן פ"ח הי"ג מהל' חובל.