אור הישר הלכות גירושין פרק יב

אור הישר הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה ב
[ב] הוציאה גט מתחת ידה ואמרה גירשני בעלי בזה ה"ז נאמנת ותנשא בו אע"פ שאינו מקויים. עי' ראב"ד ומפרשים ובאור גדול סי' י"ג וסי' ט"ז ועי' עוד במ"מ ולח"מ לעיל פ"ז הכ"ד.

הלכה ג
[ג] ואם לא נתקיים אינה מגורשת להיות מותרת לאחרים אבל פסלה נפשה מכהונה שהרי פסלה עצמה בהודאת פיה ועשתה עצמה כחתיכה של איסור. עי' נחל יצחק סי' מ"ו ס"ד ענף ב'.

הלכה ד
[ד] חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה. לעיל פ"ד הי"ג מאישות מסיק אבל שלא בפני בעלה מעיזה ומעיזה ועיי"ש במפרשים ובתש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.