אור הישר הלכות גירושין פרק ט

אור הישר הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ב
[ב] אם מת הבעל או אבד הגט או נשרף בתוך שלשים אינה מגורשת. עי' בהל' אישות פ"ז ה"י ובמגיד משנה שם.

הלכה ג
[ג] שצדי רה"ר אינן כרה"ר. עי' בלח"מ פ"ב ה"ט מהל' מכירה.

הלכה יא
[יא] ה"ז גיטיך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש וכו' מת בתוך י"ב חדש אע"פ שאי אפשר שיבא וכו'. עי' בהרב המגיד לעיל פ"ח הכ"ב ובתשובות לחם רב סי' קמ"ט.

הלכה טו
[טו] ה"ז גיטך לכשתצא חמה מנרתיקה ומת בלילה אינו גט וכו' התנה עליה שאם זרחה חמה יהיה גט ואם לא זרחה לא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.