אור הישר הלכות גזלה ואבדה פרק ד

אור הישר הלכות גזלה ואבדה פרק ד

  

הלכה ב
[ב] כיצד הרי שנכנס לתוך בית חבירו וכו' בעה"ב נשבע בנקיטת חפץ ונוטל כל מה שיטעון. עי' מ"מ ולח"מ הל' טוען פ"ט ה"ה.

הלכה ה
[ה] היה עד אחד מעידו שנכנס ונטל כלים תחת כנפיו ואינו יודע מה הן וכו' שאינו מוחזק בגזלנות אלא בשני עדים. עי' בתשובות מהר"ם אלשיך סי' כ"ד ועי' עוד במל"מ סוף פ"ה מהל' שאלה ועי' עוד בירושלמי שבועות פ"ז ה"ב ובמש"כ בחידושי שם.

הלכה ז
[ז] היה שם לקיטו או שכירו של בעה"ב אינן נשבעין ונוטלין. עי' במ"מ ובנחל יצחק סי' כ"ה קונטרס ביאור ספק ת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.