אור הישר הלכות גזלה ואבדה פרק ג

אור הישר הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה ד
[ד] גזל בהמה וכו' או שהיתה יוצאה להסקל אומר לו הרי שלך לפניך ומחזיר אותה בעצמה. עי' לח"מ ובס' חיי אריה ס"ס ו' ועי' עוד לקמן פ"ח ה"ח.

הלכה ה
[ה] לפיכך אם כפר בו אחר שנאסרה בהנאה ונשבע חייב לשלם קרן וחומש ואשם. עי' ראב"ד ובאור שמח פ"ג ה"ח מהל' חמץ ובמש"כ בחידושי לירושלמי ב"ק פ"ט ה"ג.

הלכה ט
[ט] אע"פ שדרך זה הדר לשכור מקום לעצמו וכו'. עי' לח"מ הל' מלוה פ"ו ה"ב.

הלכה יא
[יא] השולח יד בפקדון וכו' ה"ז גזלן ונתחייב באונסיו וכו'. עי' לקמן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.