אור הישר הלכות גזלה ואבדה פרק א

אור הישר הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה א
[א] כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה שנאמר לא תגזול אין לוקין על לאו זה שהרי הכתוב נתקו לעשה שאם גזל חייב להחזיר שנאמר והשיב את הגזילה אשר גזל זו מצות עשה ואפילו שרף הגזילה אינו לוקה שהרי הוא חייב לשלם דמיה וכל לאו שניתן לתשלומין אין לוקין עליו. עי' עונג יו"ט סי' קי"ח ובחידושי הגר"ח הלוי ז"ל פ"ט ה"א מגזילה ובס' עולת שמואל סי' ע"ז ובתשובות אחיעזר ח"א סי' כ"א ובס' שאילת שלום סי' ט"ו ועי' עוד בתשובות חות יאיר סי' קצ"ג ועי' עוד בנודע ביהודה תנינא חלק או"ח סי' קל"ו וביו"ד ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.