אור הישר הלכות ברכות פרק ז

אור הישר הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה א
[א] כשנכנסין לסעודה הגדול שבכולן נוטל את ידיו תחילה. עיין צל"ח לברכות מ"ו ע"ב ובתשובות באר שבע קונטרס באר מים חיים סי' ט'.
ואח"כ נכנסין ויושבין מסובין וגדול מיסב בראש ושני לו למטה הימנו היו שלשה מטות גדול מיסב בראש ושני לו למעלה הימנו ושלישי לו למטה הימנו. והנה בגמרא גופה מ"ו ע"ב קשה נמי טובא, הלא רב ששת שפיר פריך על סדר זה וכי בעי אשתעויי בהדיה מתריץ תרוצי ויתיב ומשתעי בהדיה, והא דמשני ליה ריש גלותא שאני פרסאי דמחוי ליה במחוג אין זה תירוץ לגבי דידן, שאיננו מראים באצבעות ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.