אור הישר הלכות ברכות פרק ו

אור הישר הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה א
[א] כל האוכל הפת שמברכין עליו המוציא צריך נטילת ידים תחילה וסוף ואע"פ שהיא פת חולין וכו'. עיין ברכי יוסף ריש סי' קנ"ח ובס' עמק הלכה סוף סי' נ"ד.
ואע"פ שאין ידיו מלוכלכות וכו'. עיין כ"מ הל' תפילה פט"ו ה"ה.

הלכה ב
[ב] כל הנוטל ידיו בין לאכילה בין לק"ש בין לתפלה מברך תחילה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידים. וכתב בכ"מ לעיל הל' תפילה פ"ד ה"ב אהא דכתב רבינו הכא, וז"ל וכתב ה"ר מנוח וכן לק"ש ונראה מדברי רבינו שבכל התפילות צריך ליטול ידיו וכו' עיי"ש, והלשון ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.